ANBI

ORGANISATIE EN ANBI STATUS
De Historische Vereniging Ameide en Tienhoven is gevestigd in Ameide en heeft haar domicilie in het oude Stadhuis aldaar. Ze is opgericht op 13 december 1989 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40324336.
Het RSIN/Fiscaal nummer van de vereniging is: 8165.42.296
Het (post)adres van het secretariaat van de Historische Vereniging is:
Lekdijk 18
4233 CL Ameide
Email: info@ameide-tienhoven.nl

Het bankrekeningnummer van de vereniging is NL42 RABO 0301 9522 48 ten name van de penningmeester Historische Vereniging Ameide en Tienhoven.

Doelstelling
De vereniging heeft ten doel de belangstelling voor en de beoefening van de geschiedenis van de kernen Ameide en Tienhoven in haar regionale, lokale en nationale aspecten te bevorderen. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
Het houden van voordrachten, excursies en tentoonstellingen, het uitgeven van een informatiebulletin en andere geschriften en steunen van door anderen ondernomen activiteiten in de geest van de vereniging. Het geven van publiciteit aan positieve of negatieve ontwikkelingen ten aanzien van monumenten of historisch landschapsschoon. Het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van archivalia, publicaties, topografische afbeeldingen en historische voorwerpen. Het stimuleren van het verzamelen van documentaire gegevens over de plaatselijke, regionale en nationale geschieden is. Het stimuleren van contacten tussen de beoefenaren van de plaatselijke en regionale geschiedenis, zowel vakman als amateur. Het samenwerken met stedelijke, regionale en provinciale overheidsorganen en organisaties, belast met, dan wel zich toeleggende op taken op het gebied van inventarisaties, behoud en beheer van het culturele erfgoed in de Alblasserwaard, met name in de directe omgeving van Ameide en Tienhoven en alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk zijn.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
De Historische Vereniging Ameide en Tienhoven is een bloeiende, actieve vereniging met – naar de stand van heden – niet minder dan 685 leden (n. b.: in Ameide en Tienhoven samen wonen 3.625 mensen!).
De hoofddoelstelling van de vereniging is het behoud, het beheer en de promotie van het historisch en cultureel erfgoed van de eertijds zelfstandige gemeenten Ameide en Tienhoven. Hieraan wordt op professionele wijze vorm en inhoud gegeven door:

 • het uitgeven van een kwartaalblad en andere publicaties (*1);
 • het organiseren van exposities (*2), lezingen en excursies;
 • het bevorderen van genealogisch onderzoek;
 • het restaureren van uit historisch oogpunt waardevolle objecten (*3), en
 • het plaatsen van gedenktekens (*4).

Ook beschikt de vereniging over eigentijdse digitale uitingsvormen (website, facebook, enz.).

Toelichting horende bij de ‘noten’:

 • *1 = Het Nieuwsblad van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven telt 52 pagina’s, waarvan de cover en een variabel aantal binnenpagina’s in kleur.
 • *2 = In de Gereformeerde Sionkerk te Ameide vindt eenmaal per twee jaar een breed opgezette expositie plaats. De in 2017 gehouden expositie gaf een beeld over de dan 360 jaar oude, “vanouds bekende Ameidense Paardenmarkt”. De in 2019 gehouden expositie gaf een beeld over “schooltijd in Termei” in de periode 1940-2000. Ook voor 2023 staat er een expostie op het programma.
 • *3 + *4 = Op vier plaatsen in Ameide zijn eigendommen van de vereniging zichtbaar voor het publiek:
  • kruising Prinsengracht, Paramasiebaan, Broekseweg: Oorlogsmonument;
  • Voorstraat: “Stolpersteine” (ter nagedachtenis aan het in de Tweede Wereldoorlog om het leven gebrachte Joodse echtpaar Meijer-Wolf);
  • Lekdijk: een fragment van de vroegere balie van de aanlegplaats van de raderboten van de “Reederij op de Lek”, en
  • Lekdijk: een zitbank van de in de Tweede Wereldoorlog op de Lek tot zinken gebrachte raderboot “Prins Hendrik” (in de volksmond: “de Pruise boot”).

Bestuur
Het bestuur van de HVAT is als volgt samengesteld (zie ook):

 • De heer S. Janse, voorzitter.
 • De heer M. van Middelkoop, secretaris.
 • Mevrouw C.P. Middelkoop-den Oudsten, penningmeester.
 • De heer J. Verwolf, vicevoorzitter.
 • Mevrouw M. van Dijk-Ruchti.
 • De heer C. van Gelderen, lid.
 • De heer R. de Groot, lid.
 • De heer D. Roodhorst, lid.
 • Mevrouw J.M. Vink-den Oudsten, lid.
 • Mevrouw T. Zwakhals-van Bruggen, lid.

Het beloningsbeleid
Er is geen sprake van een dienstverband tussen de vereniging en een vrijwilliger. De vrijwilligers ontvangen voor hun inspanningen geen financiële vergoeding. Hun beloning bestaat voornamelijk uit de (maatschappelijke) waardering die de vereniging ondervindt als gevolg van haar activiteiten en producten.  De vereniging leunt zwaar op haar vrijwilligers.

Jaarverslagen:Financiële verantwoording: